Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Programy EVP v rámci projektu Monitor půdy

 • Preferujete pestrou krajinu před monotónní řepkovou žlutí?

 • Trápí vás klesající hladina vody ve studních, znečištění vodních toků a spodních vod dusíkatými hnojivy?

 • Chcete zdravější potraviny s nižším obsahem herbicidů a pesticidů, které by nás zbavily prvenství v rakovině tlustého střeva?

Zapojte se do přípravy a realizace projektu MONITOR PŮDY, který připravujeme pro evropský program LIFE.

Vyplněním dotazníku k projektu Monitor půdy nám pomůžete nastavit naší spolupráci při realizaci EVP ve školách, aby byla pro Vás motivující a vedla ke společnému cíli.

Dotazník prosím vyplňte prosím do 26. 5. 2017.

Děkujeme.

Základní činnosti projektu Monitor půdy

Chceme dosáhnout zásadní zkvalitnění péče o půdu. Připravili jsme projekt a informační kampaň, který Vám zde představujeme jako Monitor půdy. Projekt je komplexní: nabízí služby vlastníkům půdy a hospodařícím zemědělcům, kterým dodává rozbory aktuálního stavu jejich pozemku, zároveň o projektu informuje veřejnost a koncipuje výukové programy pro školy.

Vyplňte prosím dotazník k projektu Monitor půdy.

Nahoru

Monitor půdy a SSEV Pavučina

Vážená střediska SSEV, na základě konzultace s výkonným výborem SSEV Pavučina si vás dovoluji požádat a poprosit o spolupráci, pomoc či radu při přípravě a realizaci výukových programů pro školy v rámci projektu Monitor půdy.

Naším velkým přáním je, aby se v duchu jednoty, která vládne při hlasováních na valných hromadách, členská střediska podle svých možností a schopností do projektu zapojila a společně jsme vytvořili produkt, který bude mít potřebný dopad jak do kvality, tak do kvantity realizovaných programů na téma život v půdě. Programy budou součástí celorepublikové kampaně, jejímž cílem je vrátit pozornost veřejnosti k půdě jako k živému organismu, neboť pouze biologicky aktivní a živá půda je schopna plnit potřebné ekologické funkce pro zadržování vody, výživu rostlin i tvorbu klimatu. Problém se týká ¼ rozlohy ČR a je nutné jej řešit v jednotlivých regionech, bez vaší spolupráce se proto neobejdeme.

Vyplňte prosím dotazník k projektu Monitor půdy.

Nahoru

Kdo se může zapojit

Zapojit se může jakékoli středisko SSEV, které realizuje výukové programy v mateřských nebo základních školách nebo ve víceletých gymnáziích a chce podpořit myšlenku společného projektu.

Vyplňte prosím dotazník k projektu Monitor půdy.

Nahoru

Požadavky na EV programy

Cílem je, aby programy mohly fungovat v rámci jednotné celorepublikové kampaně, musí proto mít jednotné spojující prvky, které tuto kampaňovitost umožní. Programy a střediska, která tyto programy nabízí, budou prezentovány na webových stránkách projektu. Školy si tak budou moci vybrat středisko, které mají nejblíž, nebo které jim z jiných důvodů vyhovuje. 

Střediska mají možnost programy modifikovat podle svých vlastních možností a potřeb.

Střediska si programy zahrnou do vlastní nabídky EVP.

V programech musí zůstat zachovány následující prvky:

 1. názvy programů (budou upřesněny v průběhu přípravy projektu) 
 2. témata programů (budou upřesněny v průběhu přípravy projektu obecně se jedná o pohled na půdu jako na živý organismus – živá půda) 
 3. prezentace, že program je realizován v rámci projektu Monitor půdy, který je podpořen z programu LIFE (platí v případě, že projekt bude podpořen a formulace bude následně upřesněna)
 4. kvalita programu (vybavení pomůckami, dodržení standardů kvality)
 5. základní finanční nastavení pro zajištění kofinancování programů  

Hledáme způsob, jak tuto spolupráci realizovat, aby byla pro všechny přínosná a aktivně přispěla k řešení problému. Připravili jsme proto dotazník k projektu Monitor půdy a prosíme o jeho vyplnění.

Nahoru

Střediskům SSEV nabízíme

 1. spolupráci na přípravě projektu
 2. spolupráci na přípravě a realizaci výukových programů po celém území ČR
 3. odpovídající finanční ohodnocení, které bude navrženo na základě vašich podnětů v dotazníku

Způsob spolupráce nastavíme na základě informací, které nám sdělíte prostřednictvím dotazníku k projektu Monitor půdy.

Nahoru

Finanční omezení projektu

 1. Náklady na služby nesmí překročit 35 % rozpočtu projektu. S ohledem na skutečnost, že budou významně služby čerpány při realizaci mediální informační kampaně, hledáme jiný způsob jak realizovat výukové programy než je nákup služby.
 2. Program LIFE poskytuje 60 % financování, další prostředky ve výši 15 % je možné získat z MŽP. Z programů EVP je proto nutné dofinancovat 40 – 25 % nákladů.
 3. Může se stát, že žádost nebude podpořena a nezískáme finanční prostředky na realizaci projektu. To však nemusí být překážkou naší spolupráce, pokud s touto variantou budeme umět pracovat a nastavíme si spolupráci tak, aby nám fungovala i bez grantové podpory z programu LIFE. 

Abychom naši spolupráci mohli nastavit, prosím vyplňte dotazník k projektu Monitor půdy, v němž se dotazujeme na možné formy spolupráce.

Nahoru

Proč monitor půdy?

Podle oficiálních údajů cca 53 % zemědělské půdy eroduje a ztrácí své fyzikální a ekologické funkce. Při přepočtu na celou rozlohu ČR se jedná o ¼ rozlohy České republiky. Protože 90 % veškeré použitelné vody je v půdě, pak i na procenta malá eroze má velké důsledky na klima, hladinu spodních vod, množství chemických látek z hnojiv, které nezůstane v půdě, ale spláchne se do vodních toků a spodních vod…

Tento stav nejvíce ovlivňuje velkozemědělství, které je sice vysoce efektivní, ale způsob jakým se v mnoha případech provádí, je pro půdu zničující. Dochází tak ke snižování bonity půd a ztrátě hodnoty půdy. V ČR je podle údajů státního pozemkového úřadu více než 1 milion vlastníků zemědělské půdy, kteří často nemají žádnou představu, jak se na jejich pozemcích hospodaří. Přitom právě vlastníci půdy mohou zásadním způsobem změnit péči o své pozemky. Stačí, aby si zjistili skutečný stav jejich majetku, stejně jako je to běžné u domů či automobilů a s hospodářem si sjednali, že tento stav bude minimálně zachován.

Neméně důležití jsou i ostatní obyvatelé, neboť i soukromá půda je stále zároveň veřejným statkem a dobrá péče o půdu znamená i kvalitní životní prostředí pro obyvatele. Pro dobrou péči je nutná spolupráce s veřejností, která musí vědět, že na pole patří hnůj a kompost. Smrdutý valník s hnojem projíždějící obcí by tak neměl být impulzem pro stížnost, ale měl by být vnímán jako posel dobrých zpráv, že půdě se dostává zdravé výživy. Veřejnost se rovněž do péče o půdu může zapojit pečlivým tříděním biologických zbytků v domácnostech tak, aby nic nekončilo ve směsném komunálním odpadu a vše se dostalo buď do domácího kompostu, nebo na kompostárnu a následně opět do půdy.

Spolupráci na projektu nastavíme na základě dotazníku k projektu Monitor půdy. Prosíme Vás o jeho vyplnění.

Nahoru

26.05.2017 17:31