Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Co je bioodpad?

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem respektive biologicky rozložitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí, materiál se odpadem nestává. Domácím a komunitním kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadů.

BRO nebo BRKO

Bioodpady nebo také tzv. kompostovatelné odpady lze rozdělit na dvě hlavní skupiny:

 • biologicky rozložitelné odpady (BRO)
 • biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)

Biologicky rozložitelné odpady (BRO)

jsou všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin. Dále to jsou odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod.

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)

jsou odpady z domácností a jim podobné odpady z živností, úřadů i průmyslu. Mezi tyto odpady patří separovaný odpad z domácností a zahrad, dále odpady z veřejné zeleně, z tržišť a odpady z kuchyní a stravoven.

Pojmem bioodpad budeme na těchto stránkách nazývat biologicky rozložitelný komunální odpad,  tedy BRKO.

Organické zbytky a bioodpad z domácností a ze zahrad

Dle původu a složení hovoříme o bioodpadu:

 • z domácností
 • ze zahrad

Organické zbytky a bioodpady z domácností:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)

Organické zbytky a bioodpady ze zahrad:

 • posekaná tráva, listí, větvičky
 • plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří, chlupy, vlasy
 • stará zemina

Biologický rozklad bioodpadu

Z hlediska přístupu kyslíku se bioodpad rozkládá:

 • hnitím
 • tlením

Hnití

v podmínkách bez přístupu kyslíku (O2) dochází k anaerobnímu rozkladu, kde se na rozkladu podílejí především anaerobní bakterie. Při hnilobných procesech je vedle organické hmoty významným produktem rozkladu skleníkový plyn metan (CH4). Jedná se o nejjednodušší uhlovodík vůbec (má tvar pravidelného čtyřstěnu, v jehož vrcholech jsou atomy vodíku a v těžišti atom uhlíku). Metan je hořlavý, výbušný a má mimořádnou schopnost pohlcovat ultrafialové záření. Je výrazně účinnější než oxid uhličitý. Jak oxid uhličitý, tak metan jsou skleníkové plyny, ale na skládkách, kde není odkud brát kyslík, vzniká více metanu a metan má větší vliv na skleníkový efekt (cca 21x). Proto patří k významným skleníkovým plynům. Výhody kompostování jsou tak více než zřejmé.

Schopnost bioodpadu produkovat metan se využívá v reaktorech bioplynových stanic. Metan je základní složkou bioplynu a jeho spalováním v kogeneračních jednotkách je vyráběna elektrická energie a teplo. Digestát – organická hmota, která vychází z bioplynové stanice, by měla být dále kompostována a pak může být použita jako organické hnojivo pro zapracování do půdy. Pokud je na pole vyvážen digestát přímo z reaktoru bioplynové stanice, může okolí obtěžovat zápachem a není využit kvalitativně vyšší potenciál kompostu, který lze z digestátu vyrobit.

Tlení

v podmínkách za přístupu kyslíku (O2) obsaženého ve vzduchu dochází k aerobnímu rozkladu. Na procesu tlení je založeno kompostování organické hmoty, především rostlinného materiálu. Živé organismy, které organickou hmotu rozkládají (pojídají), uvolňují z organické hmoty vodu (H2O). Dýcháním organismů a v důsledku probíhajících chemických reakcí a dalších degradačních procesů se kompostovaný materiál zahřívá a do ovzduší odchází oxid uhličitý (CO2). Když se vezme v úvahu, že kompostovaný rostlinný materiál v průběhu svého růstu vázal do buněčné struktury CO2 z atmosféry, je celková bilance spotřebovaného a vydaného CO2 přibližně neutrální.

09.05.2017 13:11