Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Minimalizace BRKO - systém komunitního kompostování obce

Komunitní kompostování obce je upraveno v novele zákona o odpadech, zákonem č. 314/2006 Sb., kde se v § 10a v odstavci (2) uvádí: „Obec může ve své působnosti jako opatření pro předcházení vzniku odpadů stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce“.

Komunitním kompostováním obce se zde rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.

Zeleným kompostem se rozumí substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.

Odstavec (3) § 10a praví: „Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozována tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.“ O jaké zvláštní předpisy se jedná v zákoně uvedeno není. Z litery zákona dále není zcela jasné, zda zahradami se myslí zahrady pouze veřejné nebo i soukromé, a zda se mezi rostlinné zbytky ze zahrad dají zařadit i odkrojky zeleniny a ovoce, nať slupky, kořeny, květy a plody rostlin, které vznikly zpracováním zahradních plodin v domácnosti.

Dále z § 10a odstavce (2) vyplývá, že „rostlinné zbytky“ zpracovávané na základě vyhlášky obce v režimu komunitního kompostování nejsou odpadem. Nakládání s těmito rostlinnými zbytky se pak řídí výhradně zněním obecně závazné vyhlášky. Povinnosti týkající se nakládání s odpady definované v zákoně o odpadech se pak na takto zpracovávané rostlinné zbytky nevztahují. Upřesnění se dá očekávat v novele zákona o odpadech.

Místem komunitního kompostování obce mohou být

  • sběrné dvory obce nebo jiných osob, které jsou ke komunitnímu kompostování obcí smluvně sjednáni
  • kompostárny provozované obcí jinými subjekty, které jsou ke komunitnímu kompostování obcí smluvně sjednáni
  • jiné k tomuto účelu vhodné plochy definované ve vyhlášce obce

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků pro komunitní kompostování pak může provádět jakákoli osoba pověřená k této činnosti obcí:

  • soukromá osoba
  • místní zahradník nebo zemědělec
  • technické služby obce
  • komerční svozová společnost
  • a další

Ze zkušeností vyplývá, že je vhodné aby komunitní kompostárna byla oplocena a měla svůj provozní řád. Komunitní kompostárny mohou společně využívat malou mechanizaci, dojde tak k optimalizaci vytížení techniky a snížení nákladů na její pořízení.

Možnosti zavést komunitní kompostování využilo například město Hradec Králové, které systém komunitního kompostovaní definovalo v Obecně závazné vyhlášce č. 14/2006 města Hradec Králové [Obecně závazná vyhláška č. 14/2006 města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování].