Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Biologicky rozložitelné odpady dle katalogu odpadů (BRO)

<<< Zpět na Legislativa

BRO je jakýkoli odpad podléhající aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Jedná se o bioodpady vznikající převážně v průmyslu zemědělství a jiné výrobě a začleňují se podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., katalogů odpadů. BRO, které jsou součástí komunálních odpadů, se nazývají biologicky rozložitelné komunální odpady.

č. dle katalogu odpadů

druh odpadu

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpad živočišných tkání

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 02

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čistění

02 02 02

Odpad živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03

Odpady z výroby a ze zpracovaní ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04

Odpady z výroby cukru

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpad z destilace lihovin

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03

Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 20

Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

17 02

Dřevo, sklo, plasty

17 02 01

Dřevo

19 05

Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 12

Kaly z biologického čistění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 14

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 09

Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 12

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

Tabulka č.1 (zdroj: Katalog odpadů, portal.gov.cz)

Ve většině případů si nakládání s BRO výše uvedených kategorií na své náklady řeší firmy, které odpady produkují. Obec zde pouze kontroluje, zda nakládání s těmito odpady probíhá v souladu se zákonem.

Podle § 79 odstavce 1 a) zákona o odpadech se Krajským úřadům a úřadům obcí s rozšířenou působností s výkonem státní správy, které od 1.1.2003 převzaly kompetence okresních úřadů, uděluje kompetence rozhodnout, zda movitá věc příslušející do některé ze skupiny odpadů se považuje za odpad či nikoliv.