Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Dokumenty o půdě a krajině

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu

zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních vlády jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb, některých podpor z osy II Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

GAEC zahrnuje 10 standardů:

GAEC 1 – 2
GAEC 3 – 4
GAEC 5
GAEC 6 – 9
GAEC 10

EROZE PŮDY
ORGANICKÉ SLOŽKY PŮDY
OCHRANA STRUKTURY PŮDY
MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ PÉČE
OCHRANA VODY A HOSPODAŘENÍ S NÍ

Dokument ke stažení:
standardy_gaec.pdf (formát PDF, velikost 1,03 MB)

 

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Publikace je zaměřena na Ústecký kraj, na obecné praktické problémy související s hospodařením s půdou. Popisuje proč jsou povodně a sucho, proč a kdy dochází k povodňové situaci, jak lze zvýšit retenci půdy, co dělat s odvodněním na pozemku, co je eroze půdy a jak ji omezit, proč doplňovat organickou hmotu do půdy včetně informací o kompostování, hodnocení půd a řada dalších témat souvisejících s ochranou půdy.
Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph. D. a kolektiv; VÚMOP, v.v.i., 2010

Dokumenty ke stažení:
vliv_cloveka_na_krajinu.pdf (formát PDF, velikost 6,54 MB)
vliv_cloveka_na_krajinu_obalka.pdf (formát PDF, velikost 799 KB)

 

Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma

Publikace přináší nový pohled na komplex funkcí, které má voda v krajině. Jedná se zejména o její stabilizační a termoregulační funkci. Poukazuje na problémy související s narušením malého vodního cyklu ukazuje souvislosti mezi vysycháním krajiny a tvorbou extrémních klimatických jevů a nabízí možná východiska a řešení. Zabývá se rovněž důsledky odvodňování krajiny, nevhodnou urbanizací. Publikace ukazuje jak je z hlediska klimatu ve městech důležitá zeleň a tvorba ploch pro vsakování a zadržování vody v městských aglomeracích.
Autoři: M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth

Dokument ke stažení:
voda_pre_ozdravenie_klimy_nova_vodna_paradigma.pdf (formát PDF, velikost 12,2 MB)

 

Vývoj a degradace půd v podmínkách očekávaných změn klimatu

Půdy České republiky jsou vysoce ohrožovány různými formami degradace; je však nutné těmto degradacím zabraňovat a chránit produkční a mimoprodukční funkce půd. Ohrožení půd bude zesilovat i vlivem očekávaných klimatických změn. V příspěvku jsou popsány jednotlivé degradační procesy, které v současnosti ohrožují půdy České republiky a dále je popsán vliv očekávaných klimatických změn na zemědělství a půdu.
Autoři: Jan Vopravil, Taťána Vrabcová, Tomáš Khel, Ivan Novotný, Jana Banýrová; VÚMOP, v.v.i., 2010

Dokument ke stažení:
vyvoj_a_degradace_pud.pdf (formát PDF, velikost 3,44 MB)