Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Půda bez humusu posiluje vodní erozi

V současné době je téměř 50% zemědělské půdy v ČR ohroženo vodní erozí, v nejohroženějších místech se každý rok z každého hektaru splavuje cca 7,5 t horniny.

Voda, která není absorbovaná humusem v půdě, odtéká. Zvláště větší přívaly vody, které mají větší kinetickou energii strhávají s sebou vše co jí stojí v cestě. U obnažené půdy na polích, v místech, kdeorba nerespektuje tvar terénu, se vytváří erozní rýhy a dochází k plošnému smývání ornice. Podle údajů MŽP je více než polovina zemědělské půdy v ČR ohrožena vodní erozí, kdy při extrémním ohrožení můžeme erozí přicházet až o 7,5 t půdy na hektar. Díky satelitní technice a internetu (např. www.maps.google.com) se dnes o erozi půdy může přesvědčit každý. Na satelitních snímcích jsou vidět světlejší části půdy, kde je smytá ornice a tmavší pruhy, kde se v depresi splavovaná půda zachytila. Celkový roční transport splavenin byl v roce 1974 je na celém světě odhadnut na 18,29 miliard tun materiálu ročně [1] a v současné době dosahuje 25 – 50 miliard tun [2]. Vyčerpání fosilních zásob uhlí a ropy se počítá na desítky let a náhradu můžeme hledat v nepotravinářské zemědělské produkci. Podmínkou však je zachovalá kvalitní půda, která bude zemědělskou produkci umožňovat.

Majitelé půdy přicházejí o majetek

90% zemědělské půdy je v pronájmu. Půda se stala výrobním prostředkem kde je upřednostňován okamžitý zisk před dlouhodobou udržitelností kvality půdy. Díky poklesu masné zemědělské produkce je nedostatek statkových organických hnojiv a hnojí se anorganickými minerálními hnojivy. Podíl humusu v půdě klesá a půda ztrácí vodu a živiny. Voda, kterou při deštích neabsorbuje chybějící humus stéká z povrchu polí a odnáší sebou ornici. Snižuje se tak bonita půdy i její hodnota. Zajímejte se proto jak zemědělci hospodaří na pronajatých pozemcích. Od 1. ledna roku 2010 vstoupily v platnost nové standardy GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions) , které definují celkem 11 standardů na základě evropské legislativy, konkrétně přílohy č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009. problému eroze půdy se věnuje GAEC 1 a GAEC 2, organickým složkám půdy GAEC 3 a GAEC 4. Pokud zemědělec svým neodpovědným hospodařením způsobí degradaci půdy a snížení bonity vystavuje se riziku, že se majitel bude domáhat náhrady škody.

[1] BOGÁRDI, J.: Sediment transport in alluvial streams. Akdémiai Kiadó, Budapest 1974

[2] M. Janeček a kolektiv, Ochrana zemědělské půdy před erozí, ISV nakladetelství, Praha 2005