Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Finance pro bioodpad

Grantové výzvy

  • LXIV. výzva MŽP z Operačního programu životní prostředí priorita 4.1. nakládání s odpady. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015. Grant je určen pro právnické osoby, minimální výše dotace 500 000 Kč.
  • souSedíme si - grantový program Nadace Via určený pro nadace, nadační fondy, obce, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, sdružení obcí, spolky, účelová zařízení církví, ústavy. Podpořené projekty získají až 100 000 Kč a nabídku průběžného vzdělávání. Program klade důraz na aktivní zapojování a reálné zapojení místní veřejnosti do celého cyklu projektu.

Finance z úspor

Základním zdrojem financování domácího a komunitního kompostování, předcházení vzniku bioodpadů a odděleného sběru bioodpadů, jsou prostředky ušetřené snížením nákladů na svoz a likvidaci směsných komunálních odpadů.

Zkušenosti ukazují, že úspory lze dosáhnout ve výši 15 – 25 % nákladů na likvidaci SKO. Obce mohou své náklady porovnat v rámci benchmarkingu obcí.

Úspěšné snížení nákladů se opírá o systém, který je pro snižování nákladů dostatečně motivační, systém musí upřednostňovat domácí a komunitní kompostování, aby se nezvyšoval objem sváženého organického materiálu na úkor domácího kompostování. Součástí dobře nastaveného systému je kvalitní komunikace s cílovými skupinami. K tomuto účelu slouží partnerský projekt Kompostuj.cz.

V novém programovacím období OPŽP bude možné rovněž financovat projekty zaměřené na zlepšení nakládání s odpady. Tato prioritní osa má číslo 3. Velký důraz je kladen na snižování množství odpadů, 212 mil. EUR je proto vyhrazeno pro zajištění materiálového a energetického využití odpadů. Novinkou je samostatné vyčlenění prostředků na prevenci vzniku odpadů a to ve výši 82 mil. EUR. Financovány tak budou i projekty zaměřené na ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu. Prioritní osa 3 OPŽP naopak nebude počítat s nákupy kompostérů do domácností. První výzvy lze očekávat začátkem roku 2015, a proto již dnes lze začít připravovat projekty zaměřené na řešení komunálních odpadů, na biologicky rozložitelné odpady, odpady z potravin, odpady vznikající z výrobků na konci životnosti (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla), stavební odpady a textil. Důležitým prvkem budou inovativní technologie a uplatňování nástrojů na předcházení vzniku odpadů.

Možnost financování osvětových projektů z OPŽP tak dává příležitost i projektu Kompostuj.cz, aby se více uplatnil ve městech a obcích, ale i ve firmách a v organizacích. Naším cílem je, aby projekt Kompostuj.cz měl konkrétní dopady na snížení odpadů v obcích či svazku obcí, ve firmách, ve školách, v bytových domech apod. Součástí osvětové práce proto bude i odborný poradenský servis, který z osvěty vytváří komplexní službu pro snižování nákladů a předcházení vzniku odpadů. Projekt proto chceme zaměřit na cílenou spolupráci s vybranými subjekty, které o projekt projeví zájem, kde se osvětová práce stane součástí komplexního řešení s praktickými pozitivními dopady na odpadové hospodářství.

02.02.2017 16:22