Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Hlavní cíl projektu

Investiční projekt OPŽP
Prioritní osa 4. Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady
Podporovaná aktivita – Integrované systémy pro využití bioodpadů
a) regionální systém pro využití bioodpadů

Cílem projektového záměru, je instalace 11 (resp. 22) komunitních kompostérů pro bytovou a sídlištní zástavbu v pěti krajích (Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký a Moravskoslezský) a snížení množství bioodpadů ve SKO (směsném komunálním odpadu) v místech realizace projektu.

Pojmem bioodpad je v tomto textu myšleno: pouze zbytky rostlinného původu z kuchyní a domácností.

Minimalizace vzniku bioodpadu formou komunitního kompostování je jedním z možných nástrojů, které lokálně naplňuje strategii POH ČR, tedy snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky. Tyto odpady mají být do roku 2020 sníženy o 65% oproti stavu z roku 1995. Vzhledem k tomu, že komunální odpad obsahuje přibližně 40 - 50% BRKO, je realizace komunitního kompostéru prvním alternativním řešením separace námi definovaného bioodpadu v bytové zástavbě. Komunitní kompostování je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu, využívat v blízkosti místa bydliště vlastní biologicky rozložitelné zbytky. Zrealizováním komunitního kompostéru se lokálně řeší problematika vzniku BRKO. Bioodpady v domácnostech jsou vytříděny, uloženy do kompostéru, zkompostovány a vyrobený kompost je zužitkován v domácnostech a na údržbu společných zelených ploch. Nedílnou součástí je i osvěta o bioodpadech. Realizací komunitního kompostování občanů odpadají obci náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadu. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější formu separace a využití námi definovaného bioodpadu pro města a obce, bez zátěže městské infrastruktury i životního prostředí. Projekt se snaží řešit a naplňovat strategii POH ČR. ve státech jako Rakousko, Belgie, Německo či Anglie se tento způsob využívání bioodpadů z domácností v bytových zástavbách již řadu let úspěšně uplatňuje. V našich podmínkách má komunitní kompostování občanů velmi důležitý osvětový efekt. Většina měst a obcí v současné době váhá s umístněním sběrných nádoby na bioodpad k bytovým domům z důvodu nedisciplinovanosti obyvatel a z toho vyplývajícího rizika velkého množství nežádoucích příměsí v bioodpadu. Současná praxe jednoznačně ukazuje, že o komunitní kompostování je u veřejnosti v bytové zástavbě zájem a počet osob, které se zapojují do komunitního kompostování průběžně narůstá. Přidávají se občané z okolních domů a následně vzniká požadavek na umístění dalšího kompostéru z hlediska kapacitní nedostatečnosti. Právě z tohoto důvodu navrhujeme v projektu dva kompostéry pro každou lokalitu, kde budou kompostéry umístěny. Umísťování kompostérů bude probíhat ve dvou vlnách. Nejprve se umístí v každé lokalitě po jednom kompostéru na již předem vybraná místa. Druhé kompostéry se budou v jednotlivých lokalitách umísťovat průběžně dle aktuálních požadavků občanských komunit. Umístění druhých kompostérů by mělo reflektovat požadavky zapojené komunity o dostatečnosti či nedostatečnosti kapacity a donáškovou vzdálenost ke kompostéru. Proto očekáváme, že může dojít k umístění druhého kompostéru na jiné místo v dané lokalitě, dle potřeb komunity. Tato případná změna bude vždy předem projednána a umístění proběhne po získání příslušných souhlasů pro nové umístění.

V rámci projektu budou o komunitní kompostéry pečovat námi proškolení dobrovolníci, kteří získali titul Mistr Nulového Odpadu a jimi aktivně zapojená veřejnost. Školení našich dobrovolníků bylo součástí proběhlého projektu realizovaného v rámci OPRLZ – Ústecký kraj, kraj přírody i člověka a dále v rámci projektu Mistr Nulového odpadu financované Ministerstvem Vnitra v programu Dobrovolnická služba. na každém kompostéru bude umístěn „provozní řád“, který bude informovat, co lze v kompostéru kompostovat, kdo se o kompostér stará a jak se lze do kompostování zapojit včetně potřebných kontaktů.

Komunitní kompostéry jsou uzamykatelné boxy na námi definovaný bioodpad, kde se díky systému pasivní aerace (rozklad za přístupu vzduchu) samovolně bioodpad kompostuje bez potřeby překopávání. Vzniklý kompost se zpětně využívá pro potřeby komunity i jednotlivců na veřejnou zeleň či květiny v bytech. Kompostéry jsou dvoukomorové. Po naplnění první komory se plní druhá a materiál v první má čas, aby se mohl kvalitně zkompostovat. Kompostéry jsou uzamykatelné a ze spodní strany jsou opatřeny plastovým roštem. Tím je zajištěno provzdušnění, které eliminuje možnost vzniku hnilobných procesů a zápašných látek, které vznikají v prostředí bez přístupu vzduchu. Otvory v roštu jsou kalibrované tak, aby se do kompostéru nedostali hlodavci. z hygienického hlediska je proto komunitní kompostér bezpečný. Vzhledem ke skutečnosti, že při komunitním kompostování občanů se pracuje pouze s kompostovatelným materiálem nikoli s odpadem (ve smyslu zákona o odpadech) a kompostování je soukromou iniciativou neformální skupiny občanů, řídí se toto kompostování pouze občanským zákoníkem a nevztahuje se na něj zákon o odpadech. Pokud by komunitní kompostování organizovalo město či obec, muselo by být řešeno obecně závaznou vyhláškou a jednalo by se o komunitní kompostování (obce), které je definováno v zákoně o odpadech a za provoz komunitních kompostérů by pak odpovídala obec. V našem případě však je tato iniciativa na obcích zcela nezávislá. Jedná se v podstatě o domácí kompostování, na kterém se podílí více rodin. Nedílnou součástí je i osvěta o bioodpadech, která je zajištěna rozdáním informačních brožurek, letáčků a také informační cedulí, která bude umístěna u každého kompostéru. Obci tak odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadů. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější formu separace a využití námi definovaného bioodpadu pro města a obce, bez zátěže městské infrastruktury i životního prostředí.

Momentálně je v České republice funkčních 19 „občanských“ komunitních kompostérů instalovaných o.s. Ekodomov. Jako ukázkové foto již fungujícího komunitní kompostování jsme vybrali komunitní kompostéry v Praze 17 - Řepích (2x).

Investiční projekt OPŽP Minimalizace vzniku bioodpadů komunitním kompostováním občanů
Kompost vzniklý z bioodpadu pasivní aerací
Separace bioodpadu na sídlišti
Komunitní kompostér na sídlišti v Praze 17 - Řepích

Nahoru

Technický popis komunitního kompostéru pro bytovou a sídlištní zástavbu

Kompostér má obdélníkový půdorys s rozměry 700 x 1100 mm. Bude vyroben z vodě odolných desek (vodě odolná překližka nebo recyklovaný plast). Pro osazení kompostéru bude pod kompostérem vyhlouben prostor hluboký 150 – 200 mm, který bude kopírovat dno kompostéru a který bude upraven tak, aby bylo zabezpečeno vsakování případné přebytečné vlhkosti vytékající z kompostéru do štěrkového drenážního lože. Vyhloubený prostor bude přesahovat půdorys kompostéru cca 10 cm na každou stranu. Vytvoření tohoto lemu usnadní nasávání vzduchu do kompostéru a také následné sekání trávy v bezprostřední blízkosti kompostéru. Přístup ke kompostéru bude zepředu po zpevněném chodníku. Kompostér je navržen tak, aby byly zabezpečeny všechny potřebné funkce kompostování a bylo minimalizováno riziko vzniku zápachu a kontaminace kompostu nežádoucími příměsemi. Kompostér je izolován, aby v zimních měsících nezamrzal, tím je zajištěn kontinuální rozklad organické hmoty. Horní víko chrání kompost proti dešti, je také izolováno a funguje jako vstup pro separovaný bioodpad. Dno kompostéru je rošt, který zabezpečuje odvod přebytečné vody a pomáhá k rovzdušnění kompostu. Tím se minimalizuje riziko zápachu vznikající hnitím odpadu v anaerobních podmínkách. Kompostér je uzavřený a díky roštu u dna je chráněný proti vstupu drobným hlodavcům. Čistota kompostu bude hlídána komunitou, která bude kompostér využívat. Kompostér bude uzamčen. Na kompostéru bude kontakt na správce, u které bude možné získat klíč či kód na zámek. Tím je zabezpečena možnost zapojení dalších zájemců o kompostování. Na umístění kompostéru je potřeba pouze svolení vlastníka pozemku, kde bude kompostér umístěn.

Nahoru

Časový harmonogram projektu

Kompostéry budou umísťovány postupně během roku 2009 a následně až do konce roku 2010. Druhá etapa, zdvojnásobení kapacity kompostéru by měla proběhnout po ročním odstupu, odvislá od potřeby jednotlivých komunit s možností umístění druhého kompostéru v blízkém okolí. V případě, že daná komunita neprojeví zájem o navýšení kapacity kompostéru, se o.s. Ekodomov zavazuje upozornit fond na tuto změnu a nalézt vhodné místo v jiné lokalitě se zajištěným všech potřebných doložek, se souhlasem fondu.

Nahoru

Komunitní kompostéry byly instalovány na těchto adresách:

Místo č. 1 - Komunitní kompostér Ústí nad Labem I.

počet: 1
adresa: Klišská 135, 400 01 Ústí nad Labem
datum instalace: září 2009
kontaktní osoba: Lucie Brynychová
e-mail: hojnicka(at)centrum.cz
mobil: +420 731 166 901
region: Ústecký kraj

Obr. 1 - Komunitní kompostér Ústí nad Labem
Obr. 1 - Komunitní kompostér Ústí nad Labem
Obr. 2 - Umístění dle katastru
Obr. 2 - Umístění dle katastru

Místo č. 2 - Komunitní kompostér bytového družstva U Klikovky, Praha Smíchov

počet: 1
adresa: Nad Buďánkami II./2701, 150 00  Praha 5 - Smíchov
datum instalace: červen 2009
kontaktní osoba: Michal Kellner
e-mail: nadbudankami2(at)seznam.cz 
mobil: +420 733 724 020
region:  Hl. m. Praha

Obr. 1 - Komunitní kompostér u Klikovky
Obr. 1 - Komunitní kompostér u Klikovky
Obr. 2 - Správce komunitního kompostéru
Obr. 2 - Správce komunitního kompostéru
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Místo č. 3 - Komunitní kompostér Praha Strašnice

počet: 2
adresa: Nučická, Praha 10 - Strašnice, 10100
datum instalace: září 2009
kontaktní osoba: Libor Engelthaler
e-mail: libor.engelthaler(at)email.cz 
mobil: +420 603 925 741
region: Praha

Obr. 1 - Komunitní kompostér u nádob na tříděný odpad
Obr. 1 - Komunitní kompostér u nádob na tříděný odpad
Obr. 2 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 2 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Místo č. 4 - Komunitní kompostér Praha Vršovice

počet: 2
adresa: vnitroblok mezi ulicemi Oblouková a Na Louži, 10100 Praha 10 - Vršovice
datum instalace: září 2009
kontaktní osoba: Olga Richterová, Mikuláš Ferjenčík
e-mail: komposter.obloukova(at)gmail.com  
region: Hl. m. Praha

Obr. 1 - Komunitní kompostéry ve vnitrobloku Praha 10
Obr. 1 - Komunitní kompostéry ve vnitrobloku Praha 10
Obr. 2 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 2 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Místo č. 5 - Komunitní kompostér Praha Kubánské náměstí

počet: 2
adresa: Kubánské náměstí 22, Praha 10 - Strašnice
datum instalace: květen 2010
kontaktní osoba: Lenka Mateásková
e-mail: kompost.kuban(at)gmail.com
region: Hl. m. Praha

Obr. 1 - Komunitní kompostéry ve vnitrobloku Praha 10, Strašnice
Obr. 1 - Komunitní kompostéry ve vnitrobloku Praha 10, Strašnice
Obr. 2 - Komunitní kompostéry ve vnitrobloku Praha 10, Strašnice
Obr. 2 - Komunitní kompostéry ve vnitrobloku Praha 10, Strašnice
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Nahoru

Místo č. 6 - Komunitní kompostér Kutná Hora

počet: 1
adresa: 17. Listopadu, Kutná Hora
datum instalace: březen 2010
kontaktní osoba: Lucie Sádlová
e-mail: infokh(at)ekodomov.cz
region: Středočeský kraj

Obr. 1 - Komunitní kompostér ul. 17. Listopadu, Kutná Hora
Obr. 1 - Komunitní kompostér ul. 17. Listopadu, Kutná Hora
Obr. 2 - Komunitní kompostér ul. 17. Listopadu, Kutná Hora
Obr. 2 - Komunitní kompostér ul. 17. Listopadu, Kutná Hora
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Místo č. 7 - Komunitní kompostér Ústí nad Labem II.

počet: 1
adresa: Šumavská 21, 40011 Ústí nad Labem 
datum instalace: září 2010
kontaktní osoba: Iva Machová
e-mail: i.machova(at)email.cz 
region: Ústecký kraj

Obr. 1 - Komunitní kompostér Šumavská 21, Ústí nad Labem
Obr. 1 - Komunitní kompostér Šumavská 21, Ústí nad Labem
Obr. 2 - Komunitní kompostér Šumavská 21, Ústí nad Labem
Obr. 2 - Komunitní kompostér Šumavská 21, Ústí nad Labem
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Místo č. 8 - Komunitní kompostér Kutná Hora, Žižkov

počet: 1
adresa: roh ulice V Mišpulkách a Tyršova
(u kontejnerového hnízda na tříděný odpad)
datum instalace: říjen 2010
kontaktní osoba: Lucie Sádlová
e-mail: infokh(at)ekodomov.cz 
region: Středočeský kraj

Obr. 1 - Komunitní kompostér Kutná Hora, Žižkov
Obr. 1 - Komunitní kompostér Kutná Hora, Žižkov
Obr. 2 - Komunitní kompostér Kutná Hora, Žižkov
Obr. 2 - Komunitní kompostér Kutná Hora, Žižkov
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Místo č. 9 - Komunitní kompostér Rodičovské centrum Chaloupka o.s.

počet: 1
adresa: areál MŠ Repinova 19, 702 00 Ostrava
datum instalace: červen 2010
kontaktní osoba: Klára Mérová
mobil: +420 737 110 303
region: Moravskoslezský kraj

Komunitní kompostér Rodičovské centrum Chaloupka o.s.
Komunitní kompostér Rodičovské centrum Chaloupka o.s.

Místo č. 10 - Komunitní kompostér Mateřská škola Čs.exilu

počet: 1
adresa: Mateřská škola Čs. exilu 670, 708 00 Ostrava – Poruba
datum instalace: říjen 2010
kontaktní osoba: Ivana Fiřtová
telefon: +420 596 910 209
region: Moravskoslezský kraj

Komunitní kompostér Mateřská škola Čs. exilu
Komunitní kompostér Mateřská škola Čs. exilu

Místo č. 11 - Komunitní kompostér Říčany

počet: 1
adresa: Domažlická ul., Říčany
datum instalace: listopad 2010
kontaktní osoba: Radek Smetánka
mobil: +420 606 779 645
e-mail: radek.smetanka(at)seznam.cz 
region: Středočeský kraj

Obr. 1 - Komunitní kompostér Říčany
Obr. 1 - Komunitní kompostér Říčany
Obr. 2 - Komunitní kompostér Říčany
Obr. 2 - Komunitní kompostér Říčany
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Nahoru

Místo č. 12 - Komunitní kompostér Říčany II.

počet: 1
adresa: Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
datum instalace: duben 2011
kontaktní osoba: Radek Smetánka
telefon: +420 323 603 161
e-mail: muzeum(at)muzeum.ricany.cz 
region: Středočeský kraj

Obr. 1 - Komunitní kompostér v areálu Muzea v Říčanech
Obr. 1 - Komunitní kompostér v areálu Muzea v Říčanech
Obr. 2 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 2 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Nahoru

Místo č. 13 - Komunitní kompostér lidové bytové družstvo v Jihlavě

počet: 1
adresa: Štefanikovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
datum instalace: listopad 2010
kontaktní osoba: Ylona Bustová
telefon: +420 567 303 974
mobil: +420 733 655 594
e-mail: lbd-ji(at)volny.cz 
region: kraj Vysočina

Obr. 1 - Umístění komunitního kompostéru ve vnitrobloku
Obr. 1 - Umístění komunitního kompostéru ve vnitrobloku
Obr. 2 - Komunitní kompostér ve vnitrobloku v Jihlavě
Obr. 2 - Komunitní kompostér ve vnitrobloku v Jihlavě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Nahoru

Místo č. 14 - Komunitní kompostér Praha Řepy

počet: 2
adresa: Španielova 1285/18, Praha - Řepy
datum instalace: květen 2011
kontaktní osoba: Ivana Štětinová
mobil: +420 728 753 653
e-mail: ivastetinova(at)seznam.cz 
region: Středočeský kraj

Obr. 1 - Komunitní kompostér na sídlišti Praha - Řepy
Obr. 1 - Komunitní kompostér na sídlišti Praha - Řepy
Obr. 2 - Komunitní kompostér na sídlišti
Obr. 2 - Komunitní kompostér na sídlišti
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě
Obr. 3 - Umístění kompostéru s vyznačením na mapě

Nahoru