Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování

21.09.2016  |  Autor: Tomáš Hodek, Kateřina Koubová

Jak se vyvarovat chyb a zvyšování nákladů při nakládání s bioodpady

Komunitní kompostér

 

Ekodomov realizuje osvětový projekt Kompostuj.cz, v jehož rámci pomáhá nejen obcím zlepšit nakládání s bioodpady a doporučuje vhodné pomůcky pro kompostování. Správně nastavený obecní systém předcházení vzniku a nakládání s bioodpady poté šetří peníze všech. Ovšem z našich zkušeností vyplývá, že je tomu v praxi často naopak. Identifikovali jsme proto řadu společných rizikových míst, na které by měl následující text upozornit.

Základní kroky, které pomáhají úspěšnému snižování nákladů, jsou: analýza současného stavu, pilotní projekt, dojednání podmínek se svozovou firmou, podpora kompostování a motivace, průběžná komunikace s občany.  Každý z těchto kroků obsahuje kritické body, které je dobré ohlídat. Text se bude věnovat těm, z našeho pohledu, nejzásadnějším.

ANALYZUJTE

Aby bylo možné stanovovat cíle, je nutné znát výchozí stav. Kolik obec produkuje SKO, jakou část z toho tvoří BRKO. Vhodné je provést fyzickou analýzu odpadu, která nám poskytne skutečný obrázek o podobě odpadů v naší obci.  Pro zjištění skutečného stavu je nezbytně nutné provést kontrolní vážení svezeného SKO a případně BRKO (pokud k vážení nedochází průběžně) a to alespoň 1 x měsíčně v průběhu jednoho kalendářního roku, neboť se skladba a množství SKO v průběhu roku mění. V případě, že by z časových důvodů nebylo možné sledovat celý rok, je třeba vycházet alespoň ze třech opakovaných vážení.

Co s vytříděným biomateriálem? Úspory a další výhody může přinést kooperace s místními zemědělci. Je dobré zjistit, zda by místní zemědělci měli o kompost zájem a aktivně je zapojit do sběru a zpracování biomateriálu/bioodpadu. Uspořit se pak dají náklady na pořízení techniky. Důležitou položkou je svozová vzdálenost. Pokud tedy plánujete kompostovací plochu v blízkosti obce, ověřte, zda se v blízkosti již nenachází nějaká kompostárna, která je vybavená technikou na kompostování. Sdílení techniky zvyšuje efektivitu jejího využití a zároveň zachovává výhody krátké svozové vzdálenosti.  

VYZKOUŠEJTE

Nápomocným krokem může být realizace pilotního projektu. Během zkušebního provozu se často ukáží detaily, které nás při plánování od stolu nenapadnou a to s relativně nízkými náklady. Projekt musí cílit na to, co chceme zkoumat, lze ověřit způsob svozu, otestovat kam je vhodné nádoby na bioodpad umístit, jaká je vhodná donášková vzdálenost, zda mají být popelnice vzhledem k znečištění na veřejném místě, jak se bude řešit poplatek apod. Jelikož cílem zavedení svozu bioodpadů je separovat biologickou složku z komunálního odpadu, může se zkoumat i skutečnost, zda svoz BRKO zahrnout do poplatku za směsný komunální odpad, nebo jej vyčlenit jako samostatnou službu.

KONTROLUJTE

Největší finanční položkou odpadového hospodářství tvoří jeho svoz. Zde dochází ke střetu zájmů- zatímco obec chce svážet co nejméně, pověřená svozová firma chce svážet co nejvíce. Z praxe se ukazuje, že svozové firmy uzavírají kartelové dohody, slaďují nabídky a ceny- obec se tak často dostává do situace, kdy potenciální možnost změny svozové firmy nepřináší lepší finanční nabídku.  Proti tomuto jednání se těžko obec může bránit. Pokud chceme platit za skutečné množství sváženého odpadu, musíme být důslední a chtít po svozových firmách konkrétní čísla nebo si každou odváženou várku kontrolovat přímo v obci. Z operačního programu životního prostředí je možné získat 85% prostředků na váhu. Domníváme se, že v tomto bodě odpadového hospodářství se dají ušetřit velké finanční náklady.  V době, kdy obci Jiřetín pod Bukovou, svážela odpady svozová firma, jejich bilance byla kolem 170 tun SKO/rok. Po vypovědění smlouvy si obec začala odpady svážet sama. Sváželi kolem 80 tun SKO/rok. A jak říká pan starosta Josef Kucin, nebylo to tím, že by občané začali produkovat méně odpadu nebo více třídit.

INFORMUJTE

K tomu, aby celý systém fungoval, potřebujeme do systému zapojit občany. Občané musí mít dostatek informací o připravovaných změnách a je výhodné je přizvat k veřejné debatě. Jejich podněty mohou být velmi cenné. Ve chvíli, kdy zavádíme svoz bioodpadů, lidé by už měli vědět, co přesně mají dělat. V době, kdy se svoz zavádí, je vhodné komunikaci zintenzivnit a kontinuálně v ní pokračovat i po zavedení svozu. Podávané informace se musí zaměřovat na skutečné přínosy pro obyvatele a musí ukazovat, že jejich práce se tříděním a kompostováním je smysluplná. Ke komunikaci je zapotřebí použít veškeré dostupné komunikační kanály a dbát na to, aby se informace k občanům skutečně dostaly. Účinnost komunikace lze ověřit anketou, soutěží či jinou zpětnou vazbou.

Využijte obecní úřad jako veřejné místo, kde budete svým občanům příkladem. Důležitá je i osvěta ve školách a školkách, zapojte je do separace biomateriálu. Materiály k osvětě lze získat při zapojení do projektu Kompostuj.cz.

PODPORUJTE

Hlavním důvodem, proč se svážení bioodpadů prodražuje, je přítomnost nového hmotnostního toku. Tímto tokem je biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, spadající pod katalogové číslo 20 02, který doposud nebyl ve směsném komunálním odpadu 20 03 započítán. Po zavedení svozu se tento odpad, který byl dříve svépomocí zkompostován, dostává do odpadového hospodářství. Pokud se v rámci místního poplatku zavede svoz bioodpadů, za svážený odpad ze zahrad, by měl být zaveden extra poplatek.

Důležitým bodem nastavování systému by měla být podpora kompostování, jako účinného nástroje předcházení vzniku odpadů. Obec má možnost podpořit kompostování například žádostí o kompostéry z Operačního programu životního prostředí. Osvěta by měla občany naučit, že naše slupky ze zeleniny a ovoce nemusí být odpadem, ale naopak cenným materiálem, za který pokud ho zkompostujeme, nemusíme platit. Kompostovat se dá jak na zahradě, v bytech za pomoci vermikompostování, nebo v sídlištní zástavbě v komunitních kompostérech SIVA DUO / TRIO, které jsou uzamykatelné, aby nebyly znečišťovány. Touto cestou se vydala například Odolena Voda.

MOTIVUJTE

Nejúčinnější motivace je finanční a to jak na straně úlev, tak příplatků pro ty, kteří nechtějí třídit. Východiskem by měl být spravedlivý systém, který kompostujícím občanům umožní získat slevu, neboť předcházejí vzniku odpadů. Zároveň občané v bytech nesmí doplácet na svoz hnědých popelnic od rodinných domů, které většinou systém prodražují.

Dále je důležité zdůraznit smysl odděleného sběru biomateriálu, jeho kompostování a smysl svozu bioodpadů.  Stále je nutné mít na paměti, že oddělený svoz bioodpadů především rozděluje směsný komunální odpad na jeho biologickou část a zbytek SKO.

Dalším účinným nástrojem je poskytnutí kompostovatelných sáčků, do kterých občané svůj materiál hází, a buď zkompostují, nebo i se sáčkem odloží do hnědé popelnice. Dosahovaná čistota materiálu vytříděného do sáčků, bývá vysoká. Další výhodou separace biomateriálu je snižování zápachu SKO. Hnědé kompostejnery jsou navržené tak, aby se oddělil materiál od vody, čímž se snižuje hnilobný proces, který je zdrojem zápachu.

Motivace by neměla být represivní, ale pozitivní. I přes veškerá úskalí, která se při nastavování systému mohou objevit, příkladů dobré praxe přibývá-  A právě tyto příklady by pro nás všechny měly být zdrojem inspirace a naší motivací hledat nová, úspěšná řešení. Pro sdílení informací při optimalizaci nákladů slouží aplikace benchmarking obcí. Více najdete na www.kompostuj.cz.

Kompostéry, pomůcky a osvětové materiály jsou dostupné na www.ekonakup.cz, vybrané produkty za velkoobchodní ceny v katalogu.

 
Související soubory (dokumenty, fotografie):
Katalog_Ekodomov.pdf744 K