Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Jaký předpis určuje spůsob nakládání odpadů z kuchyň a jídelen?Odpověď:
Tento odpad má kód v katalogu odpadů:

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

Jeho nakládání se upravuje nařízením  č.1774/2002 (ES), viz níže.

Pro ČR je tento odpad a jeho způsob zpracování  zahrnut v nejnovější vyhlášce č.341/2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

V dnešní době lze tento odpad v podstatě pouze zpracovávat v bioplynové stanici, nebo kompostovat s předchozí hygienizací v hygienizační stanici.

Zde něco málo o nařízení č.1774/2002:

Dne 3. října 2002 přijala EU Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto Nařízení určuje přísná pravidla k ochraně zdraví zvířat a lidí, pro sběr, dopravu, ukládání, nakládání, zpracování a využití nebo odstranění všech vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Tato pravidla platí v celé EU od 1. května 2003. Od 1. května 2004 se týkají i naší České republiky a mají okamžitý dopad na způsob nakládání s tímto typem odpadů.Součástí BRO je také potravinový odpad. Pravidla pro nakládání s tímto odpadem jsou stále v rámci EU upravována (viz výše). V legislativě ČR byla již dříve částečně tato pravidla ošetřena, a to zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (§ 5 odst. 2 písm. c) a vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních proti předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (§ 58, § 93).

Odpad ze stravování (potravinový odpad) je definován jako „veškerý potravinový odpad včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti“ (Bod 15 v příloze I nařízení, jak je upraveno vyhláškou Komise č. 808/2003).

Nařízení č. 1774/2002 rozlišuje tři kategorie materiálů vedlejších živočišných produktů, kam je zařazen i potravinový odpad:

 - materiály I. kategorie,
   mezi které patří kromě jiných také kuchyňský odpad
   z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě

 - materiály II. kategorie
   (v této kategorii není kuchyňský odpad zahrnut),

 - materiály III. kategorie,
   jiný kuchyňský odpad než uvedený v kategorii I.

Způsob zpracování potravinového odpadu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1774/2002/ES:

   Materiály 1. kategorie
- odpad z pohostinství a stravování vzniklý v prostředcích mezinárodní přepravy
Způsob zpracování, zařízení - v případě odpadu z pohostinství a stravování podle kapitoly II čl. 4 odst. 1 písm. e) odstraněn jako odpad zahrabáním na skládce schválené podle směrnice Rady 1999/31/ES nebo odstraněn přímo jako odpad spálením ve spalovnách schválených v souladu s článkem 12 

   Materiály 3. kategorie
- odpad ze stravování a pohostinství jiný než odpad uváděný v čl. 4 odst. 1 písm. e)
Způsob zpracování, zařízení - v případě odpadu ze stravování a pohostinství uvedeném v odst. 1 písm. l) přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování v souladu s postupem podle čl. 33 odst. 2, nebo, dokud tato pravidla nebudou přijata, v souladu s vnitrostátními právními předpisy

Pro nakládání s potravinovým odpadem platí:

 - Jak anaerobní digesce tak kompostování v uzavřených systémech jsou vhodné pro zpracování potravinového odpadu s předpokladem výroby prodejného produktu;

 - Anaerobní digesce je výhodnější z hlediska environmentální perspektivy, především proto, že proces produkuje metan, který může být využit k výrobě energie. Aerobní kompostování je malým odběratelem čisté energie;

 - Všeobecně řečeno, nákladově nejefektivnější a pro uživatele příjemné řešení bude záviset na tom, jak budou systémy sběru a zpracování sladěny společně. Projekt sběru a zpracování by měl být uvažován současně.


Vyhláška 341/2008 (ve formátu pdf, velikost 3,4 MB).

 02.02.2009 11:38