Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Jak splnit povinnost obce

- zajistit místo pro oddělené soustřeďování BRKO

Novela č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech č.185/2001 Sb. přinesla obcím povinnost, aby vedle již zavedeného třídění nebezpečných odpadů, papíru, plastů a skla zajistily také prostor pro ukládání kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb. upřesňuje, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu mají obce minimálně v období od 1. dubna do 31. října a tato povinnost je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

Snižování nákladů na SKO jako způsob financování BRKO

Na rozdíl od plastu, papíru, skla a nápojových kartonů nakládání s BRKO neobsahuje obalový materiál, který by podléhal zpětnému odběru a nelze proto na nakládání s BRKO získat peníze od EKO-KOMu. Na druhou stranu BRKO tvoří 40 % SKO a správným tříděním, domácím a komunitním kompostováním, lze předcházet jeho vzniku. V případě vytřídění 40 % BRKO ze SKO a při jeho zpracování v místě třídění, odpadají veškeré náklady na transport a zpracování. 40 % odpadů se tak dá reálně ušetřit, a tím se rovněž ušetří až 40 % nákladů. V praxi se většinou jedná o kombinaci svozu a domácího či komunitního kompostování a úspora je proto nižší. V každém případě je úspora možná.

Zelené zbytky ze zahrad nejsou odpad

Důležité je, aby systém nakládání s odpady vedl ke snižování množství SKO a negeneroval nadměrné množství BRKO. Často se stává, že sběr bioodpadů se orientuje na rodinné domy se zahradami a materiál, který se do té doby z velké části kompostoval na pozemcích obyvatel se proměňuje v odpad. Obyvatelé přestávají kompostovat, množství SKO se nesnižuje a roste množství BRKO. Systém nakládání s BRKO proto musí motivovat občany v bytových i rodinných domech ke snižování množství SKO vytříděním jeho biologicky rozložitelné složky a musí motivovat k využití zelených zbytků na vlastních pozemcích.

Předcházení vzniku bioodpadů domácím a komunitním kompostováním

Řešit povinnosti při nakládání s bioodpady zavedením systému komunitního kompostování je skvělou příležitostí pro všechny malé obce, pro které je výstavba kapacit na zpracování bioodpadu velmi nákladným a často i zbytečně drahým řešením. Komunitní kompostování obce v souladu s §10a zákona o odpadech nenakládá s odpady a kompostováním se předchází vzniku odpadů.

Institut komunitního kompostování obce je výhodné použít zejména v situaci, kdy většinu rostlinných zbytků z domácností si občané mohou zpracovat svépomocí kompostováním na zahradě nebo pomocí komunitních kompostérů pro bytovou výstavbu. Komunitní kompostování obce pak slouží jako doplněk pro rostlinné zbytky, které občané nedokážou zpracovat svépomocí. Kompostování může probíhat velmi jednoduše a levně na nezpevněné a vodohospodářsky nezabezpečené ploše.

Levné kompostárny

V obcích, kde kompostování provádí místní zemědělec, je třeba, aby tento zemědělec provozoval zařízení pro nakládání s odpady. Zemědělec přebírá organické zbytky od obce, nebo od občanů a předáním se z těchto zbytků stává odpad. Nejjednodušším řešením je malé zařízení, které rovněž nemusí být na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Kapacita kompostárny je však omezena 150 tunami odpadů za rok a 10 tunami v jedné zakládce. V případě, že by měla obec do malého zařízení dodávala velké množství travní seče ze svých pozemků, které by výrazně přesahovalo 150 tun za rok, musel by mít zemědělec vybudovanou kompostárnu s vodohospodářsky zabezpečenou kompostovací plochou a sběrnou jímkou, nebo by si materiál musela zpracovávat sama obec v režimu komunitního kompostování. Komunitní kompostárna nakládá s rostlinnými zbytky, nejedná se o odpad, neboť si své rostlinné zbytky zpracovává obec sama a kapacita komunitní kompostárny není omezena.

Další jednoduchým a levným řešením by mohlo být využití bioodpadů ve stávajících zemědělských bioplynových stanicích. Přesto, že to technologicky možné je, není to zatím umožněno legislativně.

Související odkazy:

Předpis 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, § 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady

Podívejte se na videa:

Komunální svoz bioodpadu

Zpracování bioodpadu v bioplynové stanici