Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Odděleně sbírané BRKO obsahující živočišné zbytky a potravinové odpady

Na tyto druhy odpadů se vztahuje Nařízení EU o vedlejších živočišných produktech, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu Nařízení (ES) 1774/2002 [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu].

Nařízení se týká všech produktů zvířecího původu:

a) syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu pocházející z maloobchodních prodejen nebo z míst k prodejnímu místu připojených, kde k bourání a uskladnění dochází pouze za účelem přímého prodeje spotřebiteli na místě;<

b) tekuté mléko a mlezivo, které bylo odstraněno nebo použito v hospodářství svého původu;

c) celá mrtvá těla nebo části těl volně žijících zvířat, která nejsou podezřelá z infekce chorobou přenosnou na člověka nebo zvířata, s výjimkou ryb vyloděných z obchodních důvodů a mrtvých těl nebo částí těl volně žijících zvířat využívaných k výrobě loveckých trofejí;

d) syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu k využití v místě, pocházející ze zvířat poražených v hospodářství jejich původu za účelem využití jako potraviny pouze chovatelem a jeho rodinou v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

e) kuchyňský odpad s výjimkou odpadu:

  • z dopravních prostředků s mezinárodní působností
  • odpadu určeného ke krmení zvířat nebo určeného k použití v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování;

f) vajíčka, embrya a sperma k využití v plemenářství a

g) námořní a letecký tranzit.

Nařízení se zaměřuje na prevenci nemocí jako:

  • kulhavka a slintavka
  • nemoc šílených krav

Odpady jsou zde rozděleny do třech kategorií. Komunálního odpadu se týká kategorie I. a III., kam patří kuchyňské odpady.

Kategorie

Způsob ošetření – nakládání s odpadem

Kategorie I. odpad z pohostinství a stravování vzniklý v prostředcích mezinárodní přepravy

podle kapitoly II čl. 4 odst. 1 písm. e) odstraněn jako odpad zahrabáním na skládce schválené podle směrnice Rady 1999/31/ES nebo odstraněn přímo jako odpad spálením ve spalovnách schválených v souladu s článkem 12

Kategorie III. odpad ze stravování a pohostinství jiný než odpad uváděný v čl. 4 odst. 1 písm. e)

dle odst. 1 písm. l) přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování v souladu s postupem podle čl. 33 odst. 2 nebo, dokud tato pravidla nebudou přijata, v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pro odpady III. kategorie nařízení (ES) 1774/2002 stanovuje způsob ošetření odpadu následovně:

  • částice musejí mít maximální velikost 12 mm
  • minimální teplota ošetření je 70°C
  • minimální délka ošetření je 60 min.

Nařízením (ES) č. 208/2006 [Nařízení komise (ES) č. 208/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění přílohy VI a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy zpracování pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování a požadavky na hnůj] se k výše uvedenému způsobu ošetření doplnila pravidla, která umožňují příslušnému schvalovacímu orgánu stanovit jiné parametry pro zpracování, pokud žadatel prokáže, že tyto parametry zajišťují minimalizaci biologických rizik dle kritérií uvedených v tomto nařízení.

Nařízení (ES) č. 1774/2002 je někdy přísnější než je legislativa některých členských států. Z tohoto důvodu byla následně přijata přechodná opatření. Cílem je vytvořit čas pro přípravu doporučení EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) a členským státům se dává prostor k ověřování náhradních postupů. Nařízením Komise (ES) č. 185/2007 ze dne 20. února 2007 byla platnost přechodných opatření prodloužena do 30. června 2008 [Nařízení komise (ES) č. 185/2007 ze dne 20. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002].

Problematiku bioodpadů a legislativu sleduje Centrum pro hospodaření s odpady (CEHO).