Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Potravinové odpady, které neobsahují živočišné zbytky

Nařízení (ES) č. 197/2006 ze dne 3. února 2006 o přechodných opatřeních podle nařízení (ES) č. 1774/2002 pokud jde o sběr, přepravu, ošetření, využití a zneškodňování zmetkových potravin stanovuje, že určité zmetkové potraviny, jako např. pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné výrobky, představují malé riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, pokud nebyly v kontaktu se surovinami živočišného původu, jako např. se syrovým masem, syrovými produkty rybolovu, syrovými vejci a syrovým mlékem. V těchto případech by měl příslušný orgán dovolit, aby mohly být zmetkové potraviny použity jako krmná surovina, pokud je přesvědčen, že tento postup nebude znamenat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat. Příslušný orgán by měl rovněž povolit, aby mohly být zmetkové potraviny použity k jiným účelům, např. jako hnojivo, nebo zpracovány či zneškodněny jiným způsobem, např. v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování, které není schváleno v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1774/2002.“

Z výše uvedeného vyplývá, že legislativa v oblasti bioodpadů se bouřlivě vyvíjí. Ať dopadne rozhodnutí komise jakýmkoli způsobem, je již dnes jasné, že bioodpady v komunálním odpadu budeme rozlišovat na:

 • bioodpady pouze rostlinného původu (zelené), bez rizik vyplývajících z nařízení (ES) č. 1774/2002
 • bioodpady kontaminované živočišnými zbytky se zvýšenými nároky na hygienizaci.

Tomuto trendu je nutné přizpůsobit systém svozu a systém nakládání s bioodpady.

Zelené zbytky

 • domácí kompost
 • komunitní kompost občanů
 • komunitní kompost obce
 • průmyslová kompostárna
 • průmyslová kompostárna s fermentorem – hygienizační jednotkou
 • bioplynová stanice s kompostárnou
 • energetické využití

Zbytky obsahující živočišný odpad a odpad z kuchyní

 • kompostárna s fermentorem – hygienizační jednotkou
 • bioplynová stanice s kompostárnou
 • energetické využití

Oddělený sběr BRKO dle frekvence svozu:

 • intenzivní ( >1 x týdně )
 • standardní ( 1-2x za 14 dní )
 • extenzivní ( <1 x za 14 dní )

Oddělený sběr BRKO dle sběrného prostředku:

odvětrávané sběrné nádoby 120 a 240 litrů

+ pro oddělený sběr BRKO je výhodné použít odvětrávané nádoby s mřížkou ve dně nádoby, která zabrání hnití odpadu ve výluhu na dně nádoby; eliminuje se tím zápach a prodlužuje termín svozu bioodpadů.
+ jsou použitelné pro sběr BRKO na sídlištích, chrání odpad před hlodavci
+ jsou pohodlné pro pravidelný sběr bioodpadů z domácností
+ do nádob se může ukládat odpad v kompostovatelných sáčcích, které zároveň snižují znečištění nádoby a prodlužují vymývací cyklus.
- nevýhodou nádob je, že se musejí svážet v intervalu nejdéle 1 x za 14 dní
- nádoby by se měly pravidelně vymývat (závisí na druhu sbíraného materiálu nejméně však 1 x za rok, pokud je nádoba majetkem občana, firmy a pod., lze tento požadavek přenést na občana, firmu a pod.)
- výklop nádoby je dán frekvencí svozu nikoli naplněním nádoby
- u rodinných domů se zahradou může demotivovat od domácího kompostování pokud svoz není zpoplatněn nebo kompostující občan zvýhodněn

kompostovatelné pytle 120 litrů

+ jejich nasazení na sběr BRKO je výhodné zejména pro sezónní obyvatele – chataři
+ kapacita sběru je závislá pouze na počtu pytlů
+ svoz může být nepravidelný
+ pytle lze využít pro vystýlku nádob pro sběr kuchyňského odpadu
+ zpoplatnění svozu se dá zakalkulovat do ceny pytle
- nevýhodou je, že pokud je pytel naplněn je nutné jej nejpozději do týdne odvézt, aby nedošlo k rozkladu pytle
- pytle je obtížné použít v bytové zástavbě

velkoobjemové kontejnery

+ velkoobjemové kontejnery jsou vhodné pro sezónní svoz bioodpadů
- je vhodné, aby u příjmu odpadů byl trvalý dozor
- neřeší pravidelný sběr bioodpadů z domácností

kbelíky s kompostovatelnými sáčky 10 litrů

+ jsou dobře použitelné v zástavbě řadových domů nebo v satelitních sídlech, kde lidé mají malé nebo žádné zahrádky, domy jsou přízemní a kde se týdenní produkce bioodpadů pohybuje okolo 10 litrů na domácnost a sběrné nádoby se tedy nevyplatí
+ dá se využít malá a levná svozová technika
+ sbírá se kuchyňský odpad odděleně od odpadu ze zeleně
- je nutná ruční nakládka

mobilní sběr – pojízdné sběrné místo

+ je výhodné pro sběr zahradního odpadu
+ může být vybaveno například štěpkovačem
+ občané mají v pravidelných intervalech možnost odložit bioodpad v blízkosti svého bydliště
- neřeší pravidelný sběr bioodpadů z domácností

kombinované systémy

Pro dosažení optimálního výsledku je vhodné výše uvedené systémy mezi sebou kombinovat. Cílem je odklonit bioodpad od SKO, pro občany získat jasně specifikované benefity a pro město/obec ekonomicky soběstačný systém nakládání s odpady. Ekonomická udržitelnost je do značné míry závislá na způsobu výběru úhrady poplatků za odpady.