Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme ve firmách a organizacích

Firmám poskytujeme poradenství pro optimalizaci systému sběru bioodpadů, úsporu nákladů na odpadové hospodářství a získávání dotací pro nákup zařízení ke sběru bioodpadů a kompostování.

Nejsnažší a nejlevnějsí cesta pro zpracování vytříděného biologicky rozložitelného komunálního odpadu z vaší kanceláře je kompostování.

Kompostování v kancelářích a v budovách
lze dobře realizovat pomocí vermikompostování. Přeměna zbytku svačin, obědů a dalších organických odpadů (včetně papírových ubrousků, čajových sáčků, nebo kávové sedliny i s papírovým filtrem z kávovaru) na kompost je velmi rychlá a hygienická. V případě velkých společností můžete zpracovávat veškerý bioodpad včetně zbytků jídel ze závoního stravování přímo v prostoru budovy zcela pohodlně a bezpečně v plně automatickém kompostovacím zařízení, jehož provoz plně splňuje legislativní požadavky včetně potřebné hygienizace.

Kompostování na zahradě nebo na dvoře
Pokud můžete kompostovat na zahradě a máte dostatek prostoru, bude se Vám pravděpodobně hodit tříkomorový dřevěný kompostér, s jehož kapacitou pohodlně zkompostujete jak zahradní odpad, tak odpad z odděleného sběru bioodpadů ve firmě. Pokud máte k dispozici menší prostor, můžete využít komunitní kompostér a nebo zateplený otočný kompostér, ve kterém se urychluje kompostování intenzivním provzdušňováním. V kompostérech lze kompostovat i zelený odpad z přípravy jídel ve stravovacím zařízení či závodní kuchyni. Velmi se též osvědčila kombinace zatepleného otočného kompostéru s kompostováním v dřevěném kompostéru či na volné hromadě, kdy po 4-6 týdnech se „mladý“ kompost z otočného kompostéru přesune na venkovní kompostér. Zbytky jídel včetně zbytků ze stravovacího zařízení jsou již plně rozložené, případné kosti jsou naprosto vybělené, zbavené veškerých zbytků masa. Ve venkovním kompostéru již tato zfermentovaná hmota nepřitahuje hlodavce ani jiná zvířata a má dostatek času na úplné vyzrání. Tento způsob kompostování je velice vhodný i do zahrádek v městské zástavbě. Vždy je nutné předem promyslet, jaký kompostér pořídit, aby technologie kompostování a jeho kapacita odpovídala potřebám.

Sběr bioodpadů ve firmě

Stejně jako je dnes ve firmách běžné třídit papír, plasty, sklo, nápojové kartony či nebezpečné odpady, můžeme ve firmách pohodlně sbírat bioodpad.

Ke sběru bioodpadů je vhodné použít kompostovatelné sáčky se speciálními odvětrávanými koši. Tato kombinace zaručuje bezpečný sběr bioodpadů na chodbách, v kancelářských kuchyňkách nebo přímo v kancelářích. Ekodomov nechal zpracovat Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě studii, kdy se testy ověřovala hygienická bezpečnost použití výše uvedených sběrných prostředků v interiéru. Výsledky jasně prokázaly, že díky jedinečné paropropustnosti těchto sáčků a konstrukci koše, která podporuje vysušování bioodpadu, lze frekvenci odnosu bioodpadů realizovat jedenkrát týdně bez hygienických rizik.

Pro realizaci odděleného sběru bioodpadů a kompostování ve firmách je nutné zajistit kvalitní informovanost všech pracovníků včetně obslužného personálu, správce budovy a uklízeček.

Nechce se Vám třídit? Dostanete pokutu!

Nejen v domácnostech, ale i ve firmách vznikají odpady a většinou se jedná o různé obaly, použité spotřební zboží a samozřejmě bioodpad. Svým charakterem jsou sice podobné komunálnímu odpadu, který vzniká v domácnostech, ale nakládání s nimi si musí organizace jako původce odpadu zabezpečit sama; zároveň o tom musí vést evidenci. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem, který stanovuje určitou hierarchii. Na prvním místě je předcházení nebo omezování vzniku odpadů a omezování jejich nebezpečnosti, následuje využívání odpadů (zahrnující recyklaci a materiálové nebo energetické využití) a pak teprve jejich odstranění. Hlavní město Praha, stejně jako většina měst a obcí, umožňuje právnickým osobám zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem organizovaného pro obyvatele (fyzické osoby). Za tímto účelem je nutné uzavřít s městem písemnou smlouvu, kde je stanovena smluvní cena za tuto službu. Původce je pak povinen zajistit třídění odpadů v souladu se systémem města. Nakládání s odpady mohou kontrolovat příslušné odbory městského úřadu a městských částí (http://envis.praha-mesto.cz/) nebo Česká inspekce životního prostředí; za zjištěná pochybení udělují pokuty. Další nakládání s vytříděným bioodpadem je dáno specifiky daného odpadu. Podle hierarchie nakládání s odpady lze u bioodpadu předcházet jeho vzniku kompostováním. Bioodpad tak může být zrecyklován v rámci jedné firmy či skupiny firem a není nutné jej nikam svážet k dalšímu zpracování. Z pohledu obce, která sleduje a zabezpečuje nakládání s odpady, tak bioodpad nevzniká.

Třídění bioodpadu ve firmách je snadné,

pokud jsou zde instalovány koše na tříděný odpad a bioodpad. V zaměstnání se navíc třídění dá začlenit do interní směrnice a dodržování nařízení lze pak postihovat i finančně. To se týká všech složek odpadu včetně bioodpadu. Stejně jako v domácnosti i zde je důležité umístění košů. Ty musí být snadno přístupné a jejich množství a umístění by mělo být takové, aby zaměstnanci neztráceli čas „výlety“ ke košům s tříděným odpadem. Pokud máte kuchyňku, je určitě vhodné umístit jednu sadu košů právě do kuchyňky nebo do její blízkosti.

Cerifikát OK Compost
Sáčky jsou certifikovány značkou OK Compost.
(100% kompostovatelné obaly musí být označeny tímto symbolem)