Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)

<<< Zpět na Legislativa

Obce a města mají povinnost řešit nakládání s BRKO od občanů jako původci tohoto odpadu. Jedná se o BRO, které jsou součástí komunálních odpadů a zařazují se podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., katalogů odpadů, pod číslem 20:

č. dle katalogu odpadů

druh odpadu

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 02

Odpad z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Tabulka č.1 (zdroj: Katalog odpadů, portal.gov.cz)

Česká republika, stejně jako řada jiných evropských států, ukládá většinu odpadů na skládky.

Množství KO v roce 2005 - Spalovny a skládky

Kód nakládání

Způsob nakládání

Celkem v %

Celkem tun

.

Odstranění a využití celkem

100,0

2 921 944

z toho:

.

Využití celkem

12,3

359 743

z toho:

R1

využití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

12,3

359 743

.

Odstranění celkem

87,7

2 562 201

z toho:

D1

ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu

87,7

2 562 135

D10

spalování na pevnině

0,0

66

Tabulka č. 2 (zdroj: Centrum pro hospodaření s odpady - CEHO)

Podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu (SKO) činí dnes cca 42%. Evropská unie proto přijímá celou řadu opatření, která vedou k přesměrování bioodpadu ze skládek do bioplynových stanic a kompostáren a k následnému uložení do půdy.

Jedním ze základních nástrojů je skládková Směrnice 1999/31/ES, která byla implementována vyhláškou č. 294/2005 Sb., která zakazuje volně ukládat BRO na skládky. BRKO na skládky ukládat zatím lze, ale jeho množství je třeba snižovat v souladu s harmonogramem snižování množství BRKO v SKO. Tento harmonogram je uveden v Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR a je závazný pro POH krajů a v souladu se skládkovou směrnicí omezuje podíl BRKO v SKO v zájmu dosažení cíle snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 [Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky, zákon č.197/2003 Sb.]. Hodnota produkce tuhých komunálních odpadů v roce 1995 a podíl BRKO na této produkci je výchozí hodnotou ke stanovení vlivu požadavků Směrnice 1999/31/ES na investiční strategii. Podle ISOH vzniklo v roce 1995 na území České republiky 3.400 tis. tun tuhých komunálních odpadů. Kotoulová (2000) stanovila podíl BRKO na celkové produkci tuhých komunálních odpadů v roce 1995 na 41% hmotnostních. V roce 1995 bylo v České republice uloženo na skládky více než 80% komunálních odpadů [CZ Biom, Realizační program pro biologicky rozložitelné odpady].

Graf č. 1

Současné zkušenosti ukazují, že bez systematického třídění bioodpadů a odděleného sběru nelze požadovaných hodnot dosáhnout.