Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Nejčastější dotazy

Budou materiály fungovat?

Materiály budou fungovat, pokud budou správně použity a do kampaně se zapojí dostatek obcí aby kampaň byla opravdu celorepubliková. Cílem kampaně je vybudovat ve společnosti povědomí, že třídění organických zbytků a jejich kompostování je normální. Je jen málo důležité, zda se jedná o kompostování v domácnosti, na zahradě, v komunitním kompostéru, či kompostárně. Vždy je základem organický materiál v domácnostech, ve firmách nebo ve školách kvalitně a správně vytřídit. Praxe ukazuje, že jednotné společenské povědomí může budouvat pouze jednotná komunikační kampaň. Pro správné použití materiálů připravujeme pro obce semináře, kde se obce dozví jak používat metariály a praktické příklady co, v kterých obcích vedlo ke snížení nákladů na odpadové hospodářství a snížení objemu bioodpadů ve směsném komunálním odpadu.

Co dělat když u bytových domů pro kompost není místo?

Kompostovat se nemusí jen před domem. Kompostovat lze i přímo v bytových domech v automatickém kompostéru nebo v jednotlivých bytech s využitím fermentorů či vermikompostérů. V případě, že je okolo domu minimum zelených ploch. Lze použít uzavřený kompostér pro sídlištní zástavbu. Stačí mu malý prostor na trávě u kontejnerových stání. Pokud má dům dvůr nebo dvorek, lze použít zateplený otočný kompostér Jora pro celoroční kompostování.

Co motivuje lidi ke kompostování, když je platba vybírána paušálním poplatkem?

Motivace veřejnosti ke sběru organických zbytků a kopostování je cílem kampaně Kompostuj.cz. Obecné povědomí, že kompostování je základní společenská norma, každé moderní domácnosti, společnosti či školy aktivizuje primární zájem. Velmi důležitý je však také přístup obce. Obec musí jasně deklarovat, že oddělený sběr organických zbytků podporuje a musí umět ukázat, že se jedná o činnost, která je pro obec finančně výhodná. Obec tedy musí být schopná sledovat množství sváženého odpadu, zejména množství směsného komunálního odpadu. Odpad, který nevznikne není třeba svážet a obec tedy nic nestojí. Toto platí i v obcích, kde je již zaveden oddělený sběr bioodpadů. Zde propagace kompostování navíc působí velmi dobře synergicky s požadavky na čistotu sebraného bioodpadu a snižování množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. Svoz bioodpadu na kompostárnu totiž není nic jiného než společné kompostování ve velkém.

Obec, která je schopna vyčíslit úspory vzniklé předcházením vzniku bioodpadů může vytvořit slevové programy pro obyvatele, kteří se rozhodnou veškeré organické zbytky zpracovávat svépomocí. Pro občany tak může i u paušálníjo poplatkového systému vzniknout finanční motivace k předcházení vzniku bioodpadů.

Jak motivovat občany k nákupu kompostéru, když občané nechtějí za kompostéry platit?

Aby si občané pořídili kompostér na vlastní náklady musí se jim investice vyplatit. Odpadový systém musí proto obsahovat finanční nástroje, které dokážou kompostování zvýhodnit (viz co motivuje lidi ke kompostování). Zvýhodnění pak musí být spojeno se systéme kontroly, který nárok na zvýhodnění prokáže. Další možností je podpora obce formou dotace na nákup kompoistérů nebo přímo jejich zakoupení občanům.

Budeme nuceni investovat do nákupu kompostérů? A kdo to zaplatí?

V případě, že budou vytvořeny dostatečně efektivní nástroje, které budou zvýhodňovat kompostující občany, můžeme očekávat, že významná část obyvatel investuje do kompotérů na vlastní náklady.

Další možností je využít dotační program OPŽP, priorita 4.1., kde obec může žádat až 90% na ákup kompotérů. Minimální výáše dotace je 0,5 mil Kč. V případě zájmu Vám rádi poradíme a pomůžeme ze zpracováním žádosti o dotaci. Náklady na projektovou dokumentaci a přípravu žádosti patří mezi uznatelné náklady projektu.

Co dělat když se o komunitní kompostéry nechce nikdo starat?

Pro komunitní kompostování je existence správcovské osoby klíčovým předpokladem pro úspěšné kompostování. Správcovskými osobami jsou často studenti, maminky na mateřské dovolené, důchodci nebo jakékoli osoby, pro které je důležité aby měli možnost kompostovat v místě svého bydliště. Těmto osobám nabízíme možnost zapojit se mezi ostatní správce kompostérů v rámci dobrovolnické služby včetně kompletního proškolení.

Další možností je, že se o kompostér bude starat osoba zaměstnaná obcí.

V případě, že se žádného správce nepodaří zajistit, je lepší zvolit jiné formy kompostování (domácí kompostování, oddělený sběr bioodpadu a společné kompostování na kompostárně a pod.)

Co když pro kompost nebude odbyt?

Při zpracování organických zbytků v domácnostech, institucích, školách nebo firmách vzniká při dodržení základních pravidel kompostování kvalitní kompost. Takový kompost najde vždy široké uplatnění v domácnostech, na zahradách nebo jen při svépomocné úpravě veřejné zeleně a revitalizaci trávníků. Při použití kompostu pro vlastní potřebu není třeba komposty registrovat. Zkušenosti ukazují, že se původní obavy z nadbytku kompostu nikdy nepotvrdily a naopak kompostu je nakonec vždy nedostatek. Problém s odbytem může mít pouze kompostárna, která vyrábí kompost nízké kvality, který není registrován u ÚKZÚZ jako hnojivo. Pak je třeba upravit recepturu, aby bylo dosaženo kvality potřebné pro uvedení kompostu na trh.

Kde se domácí a komunitní kompostování realizuje?

Získejte informace z Benchmarking obcí. Porovnáním způsobu hospodaření se směsným odpadem a bioodpadem ve Vaší obci získáte přehled jak hospodaří s odpady v jiných obcích ČR. Dosavadní výsledky ukazují, že levnější odpadové hospodářství mají obce, kde se vybírá platby v závislosti na množství, které jednotlivý občané vyprodukují. Oddělený sběr i předcházení vzniku bioodpadů přináší úspory nákladů na odpadové hospodářství více naleznete na http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/benchmarking-obci/.